Sentiments que desperta independència per edats (òmnibus del CEO)

Acaba de sortir publicada l’enquesta òmnibus del CEO corresponent a la primera meitat del 2014. Com que tenim molt recent el referèndum escocès i s’ha publicat molt sobre el comportament del vot per franges d’edat i la clara diferència entre el vot favorable del jovent i el vot contrari a la independència de la gent gran m’ha fet gràcia fixar-me en la part de l’enquesta del CEO que fa referència als sentiments que desperta la possible independència de Catalunya. La pregunta és la següent

P40. La possibilitat que en els propers anys Catalunya pugui arribar a ser un nou estat
d’Europa genera diverses sensacions. A vostè, en una escala de 0 a 10, en la qual 0 significa gens i 10 molta, en quina intensitat sent aquestes sensacions:

i les sensacions per les que es pregunta són:

P40a. Por
P40b. Incertesa
P40c. Il·lusió
P40d. Esperança
P40e. Prudència
P40f. Confiança

En una escala de 0 a 10 on 0 és gens i 10 és molt les respostes, marcant en negreta el màxim de cada un, són:

[Gens] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10[Molt]
Por 30,0% 2,0% 5,7% 5,3% 5,1% 13,3% 5,7% 8,2% 7,4% 2,0% 10,9%
Incertesa 13,3% 1,1% 3,4% 4,7% 5,1% 18,5% 7,8% 8,7% 14,0% 4,7% 14,7%
Il·lusió 18,3% 0,8% 3,6% 3,1% 3,4% 10,6% 3,7% 5,7% 9,4% 6,2% 30,8%
Esperança 17,6% 1,3% 4,3% 4,0% 5,6% 11,5% 5,5% 7,0% 10,6% 6,5% 21,5%
Prudència 10,5% 0,6% 1,5% 3,1% 4,4% 20,6% 7,3% 13,0% 13,6% 4,5% 13,0%
Confiança 19,1% 1,1% 4,0% 4,3% 5,9% 16,2% 7,4% 9,4% 11,0% 4,0% 12,8%

I per poder tenir una visió més global aquestes són les mitjanes (recordem que 0 vol dir gens i 10 molt):

Mitjana Desviació
Por 4,12 3,54
Incertesa 5,66 3,18
Il·lusió 6,12 3,8
Esperança 5,68 3,62
Prudència 5,95 2,94
Confiança 5,14 3,37

Veiem que els dos sentiments més clars (més allunyats del 5) són Por (tendint a gens) i Il·lusió (tendint  a molta). Llavors vindrien Prudència, Esperança i Incertesa (totes tres per sobre del 5) i finalment la Confiança que estaria quasi al punt mig amb un 5.14 (en tots els casos les desviacions són prou importants, però).

Però hi ha diferències entre les franges d’edat a l’hora d’expressar aquests sentiments? El CEO dóna el resultat separat en 5 franges d’edat: 18 a 24 anys, 25 a 34, 35 a 49, 50 a 64 i més de 64 i, per cada franja, també dóna el resultat del test de confiança Jhi2 (que mesura si una dada és significativament diferent de la mitjana). Si voleu les dades les teniu a les pàgines 92 i 93 del PDF amb les taules estadístiques de l’estudi.

És destacable que els sentiments que desperta el procés tendeixen cap a la part positiva i que no hi han grans diferències entre els sentiments en funció de les edats dels enquestats (al final del post teniu les dades detallades) . Si ens fixem només en els extrems de les taules – valoracions de 0 i 1 (gens)  o 9 i 10 (molt)- veurem que

  • A la gent gran (més de 64 anys) el procés li genera una mica més d’incertesa que a la mitjana però, molt important, li genera més confiança.
  • A la gent més jove (18 a 24 anys) el procés els genera molta menys por, incertesa, prudència i confiança que a la mitjana i els genera més esperança.
  • A la franja 25-34 anys destaquen una esperança, prudència i confiança per sota de la mitjana.
  • A la franja 34-49 anys l’esperança es destaca per sobre la mitjana
  • A la franja 50-64 anys als extrems de la valoració no destaca cap dels valors

El procés cap a la independència del nostre país es pot observar des de molts angles, però els sentiments formen per mi un dels fonamentals. I aquesta enquesta omnibus del CEO sembla demostrar que el procés genera més sentiments positius que negatius i que no hi ha grans diferències entre les franges d’edat estudiades.

Annex: taules detallades

Tot seguit, com a complement, poso les taules amb la valoració dels sentiments per franges d’edat marcant amb vermell els valors que estan significativament per sota la mitjana i en verd els que estan significativament per sobre (segons test Jhi2 del mateix informe del CEO).

Por

Mitjana 18-24 25-34 34-49 50-64 +64
[0] Gens 30,0% 20,2% 30,5% 30,2% 29,3% 33,3%
[1] 2,0% 5,8% 1,9% 1,0% 2,4% 1,6%
[2] 5,7% 8,4% 9,2% 5,8% 5,0% 3,3%
[3] 5,3% 8,4% 5,3% 4,6% 5,8% 4,5%
[4] 5,1% 4,2% 6,4% 4,7% 5,1% 5,2%
[5] 13,3% 18,6% 13,3% 15,3% 12,0% 10,6%
[6] 5,7% 9,6% 7,5% 3,3% 6,9% 5,1%
[7] 8,2% 10,2% 9,6% 8,5% 8,1% 6,4%
[8] 7,4% 7,2% 5,3% 8,6% 10,2% 4,7%
[9] 2,0% 2,5% 0,4% 2,8% 1,9% 2,0%
[10] Molta 10,9% 2,9% 8,1% 12,6% 10,4% 13,5%

Incertesa

Mitjana 18-24 25-34 34-49 50-64 +64
[0] Gens 13,3% 5,0% 10,2% 13,9% 13,3% 17,4%
[1] 1,1% 2,1% 1,4% 0,2% 0,8% 2,0%
[2] 3,4% 2,6% 4,9% 4,3% 2,7% 2,2%
[3] 4,7% 5,3% 5,0% 4,6% 4,6% 4,4%
[4] 5,1% 8,2% 3,9% 4,2% 6,5% 4,7%
[5] 18,5% 15,1% 20,2% 15,2% 24,7% 16,4%
[6] 7,8% 10,7% 10,4% 7,5% 8,0% 5,6%
[7] 8,7% 8,3% 11,4% 9,3% 8,0% 7,2%
[8] 14,0% 19,1% 13,6% 14,3% 14,7% 11,3%
[9] 4,7% 9,5% 4,1% 5,9% 3,2% 3,4%
[10] Molta 14,7% 9,6% 13,0% 18,3% 11,5% 15,9%

Il·lusió

Mitjana 18-24 25-34 34-49 50-64 +64
[0] Gens 18,3% 14,7% 19,3% 17,9% 16,3% 21,1%
[1] 0,8% 0,0% 1,0% 1,2% 0,2% 1,1%
[2] 3,6% 8,0% 3,0% 3,1% 4,2% 2,5%
[3] 3,1% 4,2% 4,0% 2,3% 3,5% 2,9%
[4] 3,4% 3,6% 3,4% 4,2% 2,0% 3,7%
[5] 10,6% 11,5% 10,0% 9,7% 13,8% 8,8%
[6] 3,7% 10,4% 2,5% 4,6% 3,4% 1,6%
[7] 5,7% 4,2% 12,3% 4,5% 5,8% 3,3%
[8] 9,4% 10,2% 9,7% 11,3% 9,6% 6,6%
[9] 6,2% 6,8% 3,4% 6,5% 8,6% 5,0%
[10] Molta 30,8% 24,5% 29,3% 31,9% 30,3% 32,7%

 Esperança

Mitjana 18-24 25-34 34-49 50-64 +64
[0] Gens 17,6% 10,3% 21,1% 16,0% 17,3% 20,1%
[1] 1,3% 0,4% 0,9% 2,1% 0,9% 1,1%
[2] 4,3% 8,9% 4,8% 3,5% 5,0% 2,7%
[3] 4,0% 7,2% 5,7% 3,2% 4,1% 2,6%
[4] 5,6% 3,3% 6,3% 6,6% 5,4% 4,9%
[5] 11,5% 9,7% 11,1% 10,5% 14,4% 10,9%
[6] 5,5% 8,1% 5,2% 4,9% 5,4% 5,9%
[7] 7,0% 12,8% 9,5% 6,3% 6,0% 5,3%
[8] 10,6% 10,7% 12,0% 11,7% 11,3% 7,6%
[9] 6,5% 12,7% 7,1% 6,3% 6,4% 4,4%
[10] Molta 21,5% 14,0% 15,1% 25,9% 20,5% 23,7%

Prudència

Mitjana 18-24 25-34 34-49 50-64 +64
[0] Gens 10,5% 8,1% 14,1% 10,3% 9,7% 10,0%
[1] 0,6% 1,6% 0,0% 0,4% 0,0% 1,4%
[2] 1,5% 0,4% 2,2% 1,2% 1,7% 1,4%
[3] 3,1% 2,4% 5,8% 2,9% 2,3% 2,4%
[4] 4,4% 5,8% 5,3% 4,0% 4,4% 3,9%
[5] 20,6% 15,8% 24,5% 18,5% 26,0% 17,0%
[6] 7,3% 8,5% 7,9% 7,8% 8,3% 5,2%
[7] 13,0% 21,2% 14,5% 13,3% 11,2% 10,8%
[8] 13,6% 18,2% 12,1% 16,5% 12,9% 10,2%
[9] 4,5% 5,1% 2,7% 4,6% 4,0% 5,8%
[10] Molta 13,0% 5,2% 6,8% 13,9% 15,4% 15,9%

Confiança

Mitjana 18-24 25-34 34-49 50-64 +64
[0] Gens 19,1% 10,0% 20,6% 19,1% 19,3% 20,7%
[1] 1,1% 0,4% 0,9% 1,9% 0,0% 1,3%
[2] 4,0% 6,9% 5,4% 3,7% 3,3% 3,3%
[3] 4,3% 6,1% 4,7% 2,7% 5,9% 4,1%
[4] 5,9% 7,4% 4,7% 6,1% 7,6% 4,1%
[5] 16,2% 14,3% 17,6% 15,1% 18,8% 14,8%
[6] 7,4% 14,2% 8,9% 8,0% 6,9% 3,9%
[7] 9,4% 9,7% 11,2% 10,2% 11,7% 4,8%
[8] 11,0% 12,4% 13,0% 10,7% 10,2% 10,5%
[9] 4,0% 10,2% 3,5% 3,7% 3,4% 3,5%
[10] Molta 12,8% 6,3% 7,5% 15,0% 10,6% 17,6%

 

 

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús