Arxiu del dimarts , 4/09/2018

Catalunya, situació desfavorable pels no residents

dimarts , 4/09/2018

 Ara per ara Catalunya és on menys impostos paga un resident per una herència.

Segons l’actual legislació la situació més favorable inclou una bonificació màxima del 99% únicament pels descendents directes, mentre que per a la resta s’aplica una bonificació progressiva .Segons el notari de Tarragona, José Manuel Valent. Catalunya està en una posició privilegiada en matèria d’herències. Figura entre les comunitats amb més avantatges fiscals en matèria de successions.Alguns estudis certifiquen la inequitat entre les diferents Comunitats d’Espanya. Així, per exemple, per una herència valorada en 500.000 euros, un ciutadà asturià n’haurà de pagar a l’administració més de 100.000, és a dir al voltant del 21%del que es disposa a percebre. No obstant això, per aquest mateix import, la tributació efectiva d’un català és de 272,5 euros, això és, un 0,05%, segons càlculs d’experts fiscals. En el cas de Catalunya, es tracta d’una diferència de 105.749 euros amb el que es pagaria a l’Estat si existís un tipus unificat. En l’altre extrem, comunitats com Andalusia, Astúries i Múrcia figuren entre les més cares d’Espanya, ja que apliquen la normativa estatal.A Catalunya, segons la legislació actual, la situació més favorable inclou una bonificació màxima del 99% únicament per als descendents directes, mentre que per a la resta es presenta una bonificació progressiva –a major patrimoni, menor percentatge–.

Desequilibris

A Espanya, l’impost sobre successions i donacions consisteix en un gravamen estatal la gestió del qual i rendiment han estat cedits a la responsabilitat de les comunitats autònomes. No obstant això, la normativa estatal sí s’aplica en aquells casos en els quals no hi ha punt de connexió personal o real amb una comunitat autònoma. En general, totes les comunitats autònomes apliquen avantatges que redueixen la càrrega fiscal als contribuents. No obstant això, als no residents se’ls aplica la normativa estatal, més onerosa.

En aquest context de descompensació, l’any passat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar que l’impost sobre successions i donacions a Espanya vulnerava la legislació comunitària en obligar als no residents a pagar més que als residents, ja que aquests són els únics que poden beneficiar-se dels avantatges fiscals concedits per les comunitats autònomes.

Amb la reforma, els afectats poden acollir-se a la situació més avantatjosa. Quan no es pugui vincular el domicili a una comunitat en concret, es tindrà en consideració la regió en la qual se situa la major part del valor dels béns.