Arxiu del dimecres, 5/09/2018

Successions i donacions a Catalunya, exemples

dimecres, 5/09/2018

La bonificació de la quota tributària opera de forma progressiva, a menor base imposable, major bonificació, és a dir, aquell que hereta menys, gaudeix d’una bonificació més elevada. Per als contribuents dels grups I i II inclosos en el primer tram de base imposable, és a dir, fins a 100.000€, s’opera una bonificació del 99%.

Com a exemple, per a un fill que percebi una herència d’un milió d’euros (inclòs un habitatge habitual de mig milió d’euros), la quota de l’impost serà d’uns 9.700 euros.

El salt en la tributació es produeix a partir d’aquesta quantitat d’un milió d’euros. Així, per a una herència de tres milions d’euros (la meitat de la qual correspon a l’habitatge habitual), els fills hereus pagarien uns 290.000 euros.

 

 

BASE IMPOSABLE

Fins euros

BONIFICACIÓ
(percentatge)

RESTA BASE IMPOSABLE

Fins euros

BONIFICACIÓ

MARGINAL
(percentatge)

1

0,00

0,00

100.000,00

99,00

2

100.000,00

99,00

100.000,00

97,00

3

200.000,00

98,00

100.000,00

95,00

4

300.000,00

97,00

200.000,00

90,00

5

500.000,00

94,20

250.000,00

80,00

6

750.000,00

89,47

250.000,00

70,00

7

1.000.000,00

84,60

500.000,00

60,00

8

1.500.000,00

76,40

500.000,00

50,00

9

2.000.000,00

69,80

500.000,00

40,00

10

2.500.000,00

63,84

500.000,00

25,00

11

3.000.000,00

57,37

en endavant

20,00

 

A partir d’aquesta base s’ha de trobar el que la llei denomina Percentatge Mig Ponderat .

Potser amb un exemple s’entengui millor. Suposem que la base imposable després d’aplicar les corresponents reduccions ascendeix 800.000 €. Ens situem en el tram 6 i apliquem als primers 750.000 € el tipus que marca la taula, o sigui el 89,47%. Als 50.000 € restants els hi correspon un tipus del 70%. Doncs bé, el Percentatge Mig Ponderat es troba la següent manera:

Considerem que dels 750.000 € suposen el 93,75% de 800.000 € (750.000 / 800.000 x 100 = 93,75%)

Considerem que els 50.000 € suposen el 6,25% de 800.000 € (50.000 / 800.000 x 100 = 6,25%)

Apliquem aquestes magnituds als percentatges inicialment aplicats :

(93,75% x 89,47) + (70% x 6,25) = 83,87 + 4,37 = 88,25%

La bonificació consisteix en el Percentatge Mig Ponderat de 88,25% .