Arxiu del dimarts , 13/11/2018

MINDS BEYOND BRAINS

dimarts , 13/11/2018

Rupert Sheldrake, PhD

 Resultado de imagen de Rupert Sheldrake
If our minds are not just the activity of our brains, there is no need for them to be confined to the insides of our heads. As I argue in my book Science Set Free, our minds are extended in every act of perception, reaching even as far as the stars. Vision involves a two-way process: the inward movement of light into the eyes and the outward projection of images. What we see around us is in our minds but not in our brains. When we look at something, in a sense, our mind touches it. This may help to explain the sense of being stared at. Most people say they have felt when someone was looking at them from behind, and most people also claim to have made people turn round by looking at them. This ability to detect stares seems to be real, as shown in many scientific tests, and even seems to work through closed circuit television. Minds are extended beyond brains not only in space but also in time, and connect us to our own pasts through memory and to virtual futures, among which we choose.
As discussed in Science Set Free, repeated failures to find memory traces fit well with the idea of memory as a resonant phenomenon, where similar past patterns of activity in the past affect present activities in minds and brains. Individual and collective memory both depend on resonance, but self-resonance from an individual’s own past is more specific and hence more effective. Animal and human learning may be transmitted by morphic resonance across space and time. The resonance theory helps account for the ability of memories to survive serious damage to brains, and is consistent with all-known kinds of remembering.
This theory predicts that if animals, say rats, learn a new trick in one place, say Harvard, rats all over the world should be able to learn it faster thereafter. There is already evidence that this actually happens. Similar principles apply to human learning. For example, if millions of people do standard tests, like IQ tests, they should become progressively easier, on average, for other people to do. Again, this seems to be what happens. Individual memory and collective memory are different aspects of the same phenomenon and differ in degree, not in kind.And if minds are not confined to brains in space or in time, it becomes much easier to understand how psychic phenomena like telepathy might fit into an expanded, post-materialist science.
Here I have space only to summarize my conclusions from an extended discussion in Science Set Free.Most people claim to have had telepathic experiences. Numerous statistical experiments have shown that information can be transmitted from person to person in a way that cannot be explained in terms of the normal senses. Telepathy typically happens between people who are closely bonded, like mothers and children, spouses and close friends. Many nursing mothers seem to be able to detect when their babies are in distress when they are miles away. The commonest kind of telepathy in the modern world occurs in connection with telephone calls when people think of someone who then rings, or who just know who is calling. Numerous experimental tests have shown that this is a real phenomenon. It does not fall off with distance. Social animals seem to be able to keep in touch with members of their group at a distance telepathically, and domesticated animals like dogs, cats, horses, and parrots often pick up their owners’ emotions and intentions at a distance as shown in experiments with dogs and parrots.Other psychic abilities include premonitions and precognitions, as shown by their anticipation of earthquakes, tsunamis, and other disasters by many species of animals. Human premonitions usually occur in dreams or through intuitions. In experimental research on human presentiments, future emotional events seem able to work “backwards” in time to produce detectable physiological effects.
Si les nostres ments no són només l’activitat del nostre cervell, no cal que estiguin confinades a l’interior dels nostres caps. Com argumento en el meu llibre Science Set Free, les nostres ments s’estenen en tots els actes de la percepció, arribant fins i tot a les estrelles.La visió implica un procés bidireccional: el moviment de la llum cap endins dels ulls, i la projecció exterior de les imatges. El que veiem al nostre voltant està en la nostra ment però no en el nostre cervell. Quan observem alguna cosa, en un sentit, la nostra ment la toca. Això pot ajudar a explicar el sentit de mirar-lo. La majoria de les persones diuen que han sentit quan algú els mira des del darrere, i la majoria de la gent també afirma haver fet que la gent es giri a mirar-los. Aquesta capacitat de detecció d’observacions sembla ser real, tal com es demostra en moltes proves científiques, i fins i tot sembla que funciona a través de circuits tancats de televisió. Les ments s’estenen més enllà dels cervells no només en l’espai sinó també en el temps, i ens connecten amb el nostre propi passat mitjançant la memòria i als futurs virtuals, entre els quals triem.
Tal com s’ha comentat a Science Set Free, els repetits fracassos per trobar els rastres de memòria s’adapten bé a la idea de la memòria com un fenomen ressonant, on patrons passats d’activitat similars en el passat afecten les activitats presents en ment i cervell. La memòria individual i col·lectiva depèn de la ressonància, però l’auto-ressonància del passat propi d’un individu és més específica i, per tant, més eficaç. L’aprenentatge animal i humà pot ser transmès per ressonància morfològica a través de l’espai i el temps. La teoria de la ressonància ajuda a comprendre la capacitat dels records per sobreviure greus danys en el cervell i és coherent amb els tipus de records reconeguts.Aquesta teoria prediu que si els animals, per exemple les rates, aprenen un nou truc en un lloc, diguem Harvard, les rates de tot el món haurien de poder aprendre-ho més ràpidament després. Ja hi ha proves que això succeeix realment. S’apliquen principis similars a l’aprenentatge humà Per exemple, si milions de persones fan proves estàndard, com a proves de CI, han de ser progressivament més fàcils, de mitjana, per a altres persones. Un cop més, això sembla ser el que passa. La memòria individual i la memòria col·lectiva són aspectes diferents del mateix fenomen i es diferencien en grau, no en espècie. I si les ments no es limiten als cervells a l’espai o al temps, es fa més fàcil comprendre com els fenòmens psíquics com la telepatia podrien encaixar en una ciència expandida i post-material.

Aquí només tinc espai per resumir les meves conclusions d’una discussió prolongada a Science Set Free. La majoria de les persones afirma haver tingut experiències telepàtiques. Nombrosos experiments estadístics han demostrat que la informació es pot transmetre de persona a persona d’una manera que no es pot explicar en els termes dels sentits normals. La telepatia sol passar entre persones que estan estretament vinculades, com mares i fills, cònjuges i amics propers. Moltes mares lactants semblen ser capaços de detectar quan els seus bebès estan en perill quan estan a unes milles de distància. El tipus de telepatia més comú en el món modern es produeix en relació amb les trucades telefòniques quan la gent pensa en algú i després truca o que simplement sap qui està trucant. Nombroses proves experimentals han demostrat que es tracta d’un veritable fenomen. No decau amb la distància. Els animals socials semblen poder mantenir-se en contacte amb els membres del seu grup de manera telepàtica a distància, i els animals domesticats, com ara gossos, gats, cavalls i lloros, sovint recullen les emocions i intencions dels seus propietaris a distància, com es mostra en experiments amb gossos. i lloros.Altres habilitats psíquiques inclouen premonicions i precognicions, tal com demostren l’anticipació de terratrèmols, tsunamis i altres desastres per part de moltes espècies d’animals. Les premonicions humanes solen produir-se en somnis o per intuïcions. En la investigació experimental sobre pressentiments humans, futurs esdeveniments emocionals semblen capaços de treballar “a l’inrevés”, cap enrere en el temps, produint efectes fisiològics detectables.

 

————————————————————–

Setting Science Free From Materialism
EXPLORE July/August 2013, Vol. 9, No. 4