marc jurídic dels Medicaments tradicionals Amillorats a Mauritània

L’estat maurità compta amb un marc de Política Farmacèutica Nacional (Politique Pharmaceutique Nationale, *PPN), l’objectiu del qual és tant la promoció com el desenvolupament de la producció de MTA amb la finalitat d’incloure el seu ús en el sistema de cures de salut. Així, la PPN té com a tasques, entre unes altres, dissenyar un context jurídic regulador de l’ús dels MTA i fomentar i recolzar la recerca sobre la medicina i els MTA.

A continuació, i a manera de resum, alguns dels punts que em semblen més interessants de la llei 2004/036 relativa als medicaments, als dispositius medicals, als altres productes de salut i a l’exercici de la farmàcia en la República Islàmica de Mauritània.

La PPN anima les estructures de l’estat a promoure i desenvolupar la producció dels medicaments tradicionals amillorats per al seu ús en el sistema de cures de sanitat (article 8 capítol I títol I).

S’entén per medicament essencial tot medicament esmentat en la Llista Nacional de Medicaments Essencials en vigor o, en la seva absència, en la de l’OMS. Ha de satisfer les necessitats de la majoria de la població en matèria de sanitat. Igualment, ha de :
Ser eficaç.
Tenir una qualitat provada.
El seu ús ha de ser fàcil.
Ha d’estar disponible en tot moment.
Tenir els mínims efectes indesitjables possibles.
Ser accesible econonòmicament

El medicament essencial és un dels elements fonamentals de la PPN. Existeix la Commision Nationale des Médicaments (C.N.M.) (article 17 capítol I títol II). La fabricació de medicaments no pot ser efectuada si no és en els establiments farmacèutics regits per la llei (article 33, capítol II, títol II). S’entén per establiment farmacèutic de fabricació tota empresa o tot organisme que es dedica, mitjançant venda o cessió a títol gratuït, a la fabricació de medicaments com els definits en el títol I de la present llei. La fabricació comprèn les operacions relatives a la compra de matèria primera i d’articles de condicionament, les operacions de producció, de control de qualitat, d’alliberament de lots, així com les operacions d’emmagatzematge corresponents, tal com són definides per les bones pràctiques aplicables a aquestes activitats. La fabricació respon a més a més a les exigències vinculades al tractament dels residus industrials (article 34, capítol II, títol II)

Si un país vol ser independent quant als seus serveis farmacèutics, ha de reduir la importació injustificada de medicaments i centrar-se exclusivament en els essencials. A més, aquest país hauria de tenir la infraestructura i el personal necessaris per produir determinats medicaments al seu territori. El país que potenciés la cultura curativa de les plantes medicinals entre la població arribaria a ser capaç d’exportar excedents de MTA (Sofowora, 1996: 226).

Comenta

*

(*) Camps obligatoris

L'enviament de comentaris implica l'acceptació de les normes d'ús