Arxiu del divendres, 4/02/2011

“Aquesta és una batalla perduda i ells tenen totes les armes”

divendres, 4/02/2011

A través d’una de les millors blocaires israelianes, la Lisa Goldman, m’arriba aquest fragment de l’última entrada que va fer Sandmonkey, segurament el blocaire egipci en llengua anglesa més seguit a la xarxa.

“They know, like we all do, that this regime no longer cares to put on a moderate mask. That they have shown their true nature. That Mubarak will never step down, and that he would rather burn Egypt to the ground than even contemplate that possibility.

[Ells saben, com ho sabem tots, que a aquest règim ja no l’importa posar-se la màscara de moderat. Que ha mostrat la seva autèntica naturalesa. Que Mubàrak mai renunciarà i que preferiria cremar Egipte abans que contemplar aquesta possibilitat.]

(…) Hundreds of calls by public figures and actors started calling the [TV] channels saying that they are with Mubarak, and that he is our Father and we should support him on the road to democracy. A veiled girl with a blurred face went on Mehwer TV claiming to have received funding by Americans to go to the US and took courses on how to bring down the Egyptian government through protests which were taught by Jews. She claimed that AlJazeera is lying, and that the only people in Tahrir square now were Muslim Brotherhood and Hamas. State TV started issuing statements on how the people arrested Israelis all over Cairo engaged in creating mayhem and causing chaos. For those of you who are counting this is an American-Israeli-Qatari-Muslim Brotherhood-Iranian-Hamas conspiracy. Imagine that. And MANY PEOPLE BOUGHT IT. I recall telling a friend of mine that the only good thing about what happened today was that it made clear to us who were the idiots amongst our friends. Now we know.

[Centenars de figures públiques i actors van començar a trucar als canals de televisió dient que estaven amb Mubàrak, que és el nostre Pare i que hem de donar-li suport en el camí cap a la democràcia. Una noia amb vel i amb la cara borrosa va anar a Mehwer TV per denunciar que havia rebut finançament dels americans per anar-se’n als EUA i rebre classes, impartides per jueus, sobre com enderrocar el govern egipci a través de protestes. Va assegurar que Al-Jazeera menteix, i que els únics que hi ha ara a la Plaça Tahrir són [gent de] els Germans Musulmans i Hamàs. La televisió pública va començar a informar de detencions d’israelians arreu del Caire compromesos a crear violència i caos. Per a aquells de vosaltres que ho esteu seguint, això és una conspiració americano-israeliana-qatarí-dels Germans Musulmans-iraniana-Hamàs. Imagineu. I MOLTA GENT S’HO HA CREGUT. Recordo haver dit a un amic meu que l’única cosa bona del que ha passat avui és que ha quedat clar quins dels nostres amics són idiotes. Ara ho sabem. ]

Now, just in case this isn’t clear: This protest is not one made or sustained by the Muslim Brotherhood, it’s one that had people from all social classes and religious background in Egypt. The Muslim Brotherhood only showed up on Tuesday, and even then they were not the majority of people there by a long shot. We tolerated them there since we won’t say no to fellow Egyptians who wanted to stand with us, but neither the Muslims Brotherhood not any of the Opposition leaders have the ability to turn out one tenth of the numbers of Protesters that were in Tahrir on Tuesday. This is a revolution without leaders. Three Million individuals choosing hope instead of fear and braving death on hourly basis to keep their dream of freedom alive. Imagine that.

[Ara, i no fos cas que no estigués clar: aquesta protesta no ha estat organitzada ni recolzada pels Germans Musulmans, sinó per gent de totes les classes socials i tendències religioses d’Egipte. Els Germans Musulmans només s’hi van presentar dimarts, i fins i tot aleshores no eren, en absolut, majoritaris entre els manifestants. Els vam tolerar perquè no diem que no a cap compatriota egipci que vulgui estar amb nosaltres, però ni els Germans Musulmans ni cap dels líders de l’oposició tenen la capacitat de mobilitzar ni una dècima part dels manifestants que hi havia dimarts a Tahrir. Aquesta és una revolució sense líders. Tres milions d’individus que prefereixen l’esperança en lloc de la por i que desafien la mort a cada hora per mantenir viu el seu somni de llibertat. Imagineu-ho.]

The End is near. I have no illusions about this regime or its leader, and how he will pluck us and hunt us down one by one till we are over and done with and 8 months from now will pay people to stage fake protests urging him not to leave power, and he will stay “because he has to acquiesce to the voice of the people”. This is a losing battle and they have all the weapons, but we will continue fighting until we can’t. I am heading to Tahrir right now with supplies for the hundreds injured, knowing that today the attacks will intensify, because they can’t allow us to stay there come Friday, which is supposed to be the game changer.”

[S’apropa la fi. No em faig il·lusions ni sobre aquest règim ni sobre el seu líder, i com ens arrancaran i buscaran un a un fins que estiguem acabats, i en els propers vuit mesos pagaran a la gent perquè es manifesti en paròdies de protestes demanant-li [a Mubàrak] que no deixi el poder, i ell es quedarà “perquè ha d’acceptar la veu del poble”. Aquesta és una batalla perduda i ells tenen totes les armes, però continuarem lluitant fins que no poguem més. Me’n vaig cap a Tahrir ara mateix amb medicaments per als centenars de ferits, sabent que avui els combats s’intensificaran perquè no ens deixaran estar-hi fins divendres, el dia que se suposa farà canviar el joc.]

Sandmonkey va escriure això el matí de dimecres, 3 de febrer. No va arribar a entrar a la plaça perquè el van detenir. El van tancar en una comisaria i el van colpejar. Ahir el van deixar anar. Podeu seguir-lo al seu blog, que torna a estar operatiu.